Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Phụ lục Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn về đăng ký kinh doanh

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
(Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
STT
Danh mục
Ký hiệu
Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
I
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

1
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục I-1
2
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
Phụ lục I-2
3
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phụ lục I-3
4
Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
Phụ lục I-4
5
Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh
Phụ lục I-5
6
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phụ lục I-6
7
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Phụ lục I-7
8
Danh sách thành viên công ty hợp danh
Phụ lục I-8
9
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (áp dụng cho công ty TNHH một thành viên)
Phụ lục I-9
II
Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

10
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-1
11
Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
Phụ lục II-2
12
Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục II-3
13
Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Phụ lục II-4
14
Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-5
15
Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế
Phụ lục II-6
16
Thông báo về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Phụ lục II-7
17
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh
Phụ lục II-8
18
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
Phụ lục II-9
19
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-10
20
Giấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-11
21
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Phụ lục II-12
22
Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-13
23
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
Phụ lục II-14
24
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/
chi nhánh/văn phòng đại diện
Phụ lục II-15
25
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-16
26

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia/bị hợp nhất/bị sáp nhập
Phụ lục II-17
27
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
Phụ lục II-18
III
Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

28
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục III-1
29
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
Phụ lục III-2
30
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục III-3
31
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Phụ lục III-4
32
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Phụ lục III-5
Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh
IV
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

33
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục IV-1
34
Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên
Phụ lục IV-2
35
Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phụ lục IV-3
36
Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần
Phụ lục IV-4
37
Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh
Phụ lục IV-5
38
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Phụ lục IV-6
V
Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh
cấp tỉnh

39
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-1
40
Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh
Phụ lục V-2
41
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh
và đăng ký thuế
Phụ lục V-3
42
Thông báo yêu cầu doanh nghiệp đăng ký mã số thuế
Phụ lục V-4
43
Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Phụ lục V-5
44
Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Phụ lục V-6
45
Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động
Phụ lục V-7
46
Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-8
47
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-9
48
Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-10
49
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Phụ lục V-11
50
Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp (xin  ý kiến cơ quan công an và cơ quan thuế)
Phụ lục V-12
51
Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp
Phụ lục V-13
52
Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị chia/bị hợp nhất/bị sáp nhập
Phụ lục V-14
53
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Phụ lục V-15
54
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Phụ lục V-16
55
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
Phụ lục V-17
VI
Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

56
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-1
57
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-2
58
Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-3
59
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-4
60
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-5
VII
Phụ lục khác

61
Danh mục chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh và hộ kinh doanh
Phụ lục VII-1
62
Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VII-2
63
Hướng dẫn về (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy
Phụ lục VII-3

Phụ lục I-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày ……tháng …… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................. Giới tính: ........
Sinh ngày: .... /..... /...... Dân tộc: ..................  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ..... /..... /...... Nơi cấp: ..........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ..... /..... /...... Ngày hết hạn: ..... /..... /......... Nơi cấp: ..........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau:
1. Tên doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ..............
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ........................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): .......................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mã ngành


4. Vốn đầu tư ban đầu:
Tổng số (bằng số; VNĐ): ......................................................................
Trong đó: ..............................................................................................
- Tiền Việt Nam: ...................................................................................
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ..................................................................
- Vàng: ..................................................................................................
- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật:          
- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp): .....
5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): .............................................................................................................
6. Thông tin đăng ký thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………….
Điện thoại: ……………………………………………………………
Họ và tên Kế toán trưởng: …………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): ………………………………………
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………..
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….
Điện thoại: …………………………Fax: ……………………………
Email: …………………………………………………………………
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………
7
Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):


Giá trị gia tăng


Tiêu thụ đặc biệt


Thuế xuất, nhập khẩu


Tài nguyên


Thu nhập doanh nghiệp


Môn bài


Tiền thuê đất


Phí, lệ phí


Thu nhập cá nhân


Khác
10
Ngành, nghề kinh doanh chính[1]: …………………………………….
…………………………………………………………………………
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh khác, không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký và ghi họ tên)Phụ lục I-2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày ……tháng …… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................... Giới tính: ......
Chức danh: ............................................................................................
Sinh ngày: .... /.... /........ Dân tộc: ..................  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ..... /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ..... /.... /........ Ngày hết hạn: ..... /..... /..... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .......................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mã ngành


5. Chủ sở hữu:
a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người đại diện theo pháp luật):
Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): .................... Giới tính: ........
Sinh ngày: .... /.... /........ Dân tộc: ..................  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ..... /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ..... /.... /........ Ngày hết hạn: ..... /..... /..... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:
Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................
Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: .....................................
Do: ............................................. cấp/phê duyệt ngày ...... /..... /...........
Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): Gửi kèm
Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hội đồng thành viên
Chủ tịch công ty
6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ............................................................
7. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân


Vốn nước ngoài


Vốn khác


Tổng cộng


8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): .............................................................................................................

9. Thông tin đăng ký thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty): ……………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): ………………………………………
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………….
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..
Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..
Email: …………………………………………………………………
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến): …………………………….…………….
7
Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): ………
Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):


Giá trị gia tăng


Tiêu thụ đặc biệt


Thuế xuất, nhập khẩu


Tài nguyên


Thu nhập doanh nghiệp


Môn bài


Tiền thuê đất


Phí, lệ phí


Thu nhập cá nhân


Khác
10
Ngành, nghề kinh doanh chính[2]: …………………………………….
…………………………………………………………………………
10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)
Phụ lục I-3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày ……tháng …… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................. Giới tính: ........
Chức danh: ............................................................................................
Sinh ngày: .... /.... /........ Dân tộc: ..................  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ..... /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ..... /.... /........ Ngày hết hạn: ..... /..... /..... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .......................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STT
       Tên ngành
Mã ngành
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ............................................................
6. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
       Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân


Vốn nước ngoài


Vốn khác


Tổng cộng


7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): .............................................................................................................
8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
9. Thông tin đăng ký thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty): ……………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..
Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..
Email: …………………………………………………………………
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………….…….
7
Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):


Giá trị gia tăng


Tiêu thụ đặc biệt


Thuế xuất, nhập khẩu


Tài nguyên


Thu nhập doanh nghiệp


Môn bài


Tiền thuê đất


Phí, lệ phí


Thu nhập cá nhân


Khác
10
Ngành, nghề kinh doanh chính[3]: …………………………………….
…………………………………………………………………………

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)
Phụ lục I-4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày ……tháng …… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................. Giới tính: ........
Chức danh: ............................................................................................
Sinh ngày: .... /..... /......... Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ..... /..... /......... Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ..... /..... /......... Ngày hết hạn: ...... /...... /....... Nơi cấp: ......
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật
với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .......................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
 STT
     Tên ngành
Mã ngành


5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ............................................................
Tổng số cổ phần: ..................................................................................
Mệnh giá cổ phần: ................................................................................
6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ..................................
7. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân


Vốn nước ngoài


Vốn khác


Tổng cộng


8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): .............................................................................................................
9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
10. Thông tin đăng ký thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có) :
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty): …………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………….
Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………………………..
Điện thoại: …………………………………………………………….
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..
Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..
Email: …………………………………………………………………
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………………….
7
Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……..………………………………
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):


Giá trị gia tăng


Tiêu thụ đặc biệt


Thuế xuất, nhập khẩu


Tài nguyên


Thu nhập doanh nghiệp


Môn bài


Tiền thuê đất


Phí, lệ phí


Thu nhập cá nhân


Khác
10
Ngành, nghề kinh doanh chính[4]: …………………………………….
…………………………………………………………………………
11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách cổ đông sáng lập;
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)
Phụ lục I-5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày ……tháng …… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY HỢP DANH
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................... Giới tính: ......
Chức danh: ............................................................................................
Sinh ngày: ...... /...... /........... Dân tộc: ...........  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ....... /...... /........... Nơi cấp: ...................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ....... /...... /....... Ngày hết hạn: .... ....... /...... /........................ Nơi cấp:        
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .......................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................
Email: .............................................. Website: .............................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
  STT
        Tên ngành
        Mã ngành

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ............................................................
6. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
      Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân


Vốn nước ngoài


Vốn khác


Tổng cộng


7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): .............................................................................................................
8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
9. Thông tin đăng ký thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty): ……………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………….
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..
Điện thoại: ………………………      Fax: …………………………..
Email: …………………………………………………………………
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………….….
7
Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………..……………………………
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):


Giá trị gia tăng


Tiêu thụ đặc biệt


Thuế xuất, nhập khẩu


Tài nguyên


Thu nhập doanh nghiệp


Môn bài


Tiền thuê đất


Phí, lệ phí


Thu nhập cá nhân


Khác
10
Ngành, nghề kinh doanh chính[5]: ……………………………………
………………………………………………………………………..
10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................
Tôi và các thành viên hợp danh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.
CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH
(Ký và ghi họ tên từng thành viên)

Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
-…………………..
-…………………..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)Phụ lục I-6
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
STT
Tên thành viên
Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
Vốn góp
Thời điểm góp vốn
Chữ ký của thành viên

Giá trị phần vốn góp[6] (bằng số; VNĐ)
Tỷ lệ (%)
Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn[7]
Ghi chú[8]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
……, ngày……tháng……năm……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)[9]
Phụ lục I-7
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
STT
Tên cổ đông sáng lập
Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)  đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
Vốn góp
Chữ ký của cổ đông sáng lập

Tổng số cổ phần[10]
Tỷ lệ (%)
Loại cổ phần
Thời điểm góp vốn
Ghi chú[11]
Số lượng
Giá trị
Phổ thông

……..
……..

Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21……, ngày……tháng……năm……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)[12]
Phụ lục I-8
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
STT
Tên thành viên
Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)  đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh
Vốn góp
Chữ ký của thành viên

Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ)[13]
Tỷ lệ (%)
Thời điểm góp vốn
Ghi chú[14]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A.Thành viên hợp danh


B.Thành viên góp vốn (nếu có)……, ngày……tháng……năm……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)[15]


Phụ lục I-9
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
STT
Tên người đại diện theo ủy quyền
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân khác
Vốn được ủy quyền
Chữ ký
Ghi chú[16]
Tổng giá trị vốn được đại diện
Tỷ lệ (%)
Thời điểm đại diện phần vốn


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
……, ngày……tháng……năm……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)[17]Phụ lục II-1
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)[18]
Nội dung đăng ký thay đổi
Đánh dấu
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính
- Ngành, nghề kinh doanh
- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):  
........................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):.............................
........................................................................................................................


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật[19]
Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ..............................................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /........ /........ Nơi cấp: .....................................................
Giấy tờ chứng thức cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /........ /........ Ngày hết hạn: ...... /...... /..... Nơi cấp: .......
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................
Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mã ngành


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH/
CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục I-9.
2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6 hoặc Phụ lục I-8 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).
3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ, VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP, TỶ LỆ VỐN ĐẠI DIỆN
1.  Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:
Vốn đầu tư/ vốn điều lệ đã đăng ký: .....................................................
Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: ..............................................
Thời điểm thay đổi vốn: .......................................................................
Hình thức tăng, giảm vốn: ....................................................................
2.  Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp
Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, I-7, I-8.
3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện
Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


                                                                       Phụ lục II-2
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............. Giới tính: ...........................
Chức danh: ...........................................................................................
Sinh ngày: ..... /..... /........ Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Ngày hết hạn: .. /..... /..... Nơi cấp: .............
2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............. Giới tính: ...........................
Chức danh: ...........................................................................................
Sinh ngày: ..... /..... /........ Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Ngày hết hạn: .. /..... /..... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:         
- ………………..
- ………………..
- ………………..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ[20]
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Phụ lục II-3
TÊN DOANH NGHIỆP
                 
Số: ……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do -  Hạnh phúc
 

……, ngày……tháng……năm……
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:
Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân)

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân
Chủ doanh nghiệp chết, mất tích
Bán doanh nghiệp tư nhân

1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................................. Giới tính: ........
Sinh ngày: ..... /..... /........ Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Ngày hết hạn: .. /..... /..... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................................. Giới tính: ........
Sinh ngày: ..... /..... /........ Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Ngày hết hạn: .. /..... /..... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO /
NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA
(Ký, ghi họ tên)


CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN[21]
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


Các giấy tờ gửi kèm:
- Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp;
- Giấy chứng tử/Tuyên bố mất tích;
- Giấy kê khai di sản thừa kế;
- …………………


Phụ lục II-4
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:
1. Thông tin chủ sở hữu cũ
a. Đối với chủ sở hữu là cá nhân
Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): ........................................
............................................................................ Giới tính: ..................
Sinh ngày: ..... /..... /........ Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /..... Ngày hết hạn: ..... /..... /..... Nơi cấp: .............
b. Đối với chủ sở hữu là tổ chức
Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): .................................................
Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ....................................
Do: ........................................ cấp/phê duyệt ngày: ......... /........ / ........
Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
2. Thông tin chủ sở hữu mới
a. Đối với chủ sở hữu là cá nhân
Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): ................... Giới tính: ....
Sinh ngày: ..... /..... /........ Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Ngày hết hạn: .. /..... /..... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
b. Đối với chủ sở hữu là tổ chức
Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): .................................................
Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ....................................
Do: ........................................ cấp/phê duyệt ngày: ......... /........ / ........
Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ........................................
Email: .................................................. Website: ..................................
Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X):

Hội đồng thành viên
Chủ tịch công ty

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CHỦ SỞ HỮU MỚI
(Ký, ghi họ tên)

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CHỦ SỞ HỮU CŨ[22]
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Các giấy tờ gửi kèm:         
- ………………..
- ………………..
- ………………..
Phụ lục II-5
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:
...............................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………….
- ………………….
- ………………….


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


Phụ lục II-6
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau[23]:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………..
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………Fax: ………………….. …
Email: …………………………………………………………………….
3
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
4
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5
Tổng số lao động: …………………………………………………………
6
Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….
7
Tài khoản ngân hàng, kho bạc:
Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………....
Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………....
8
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
9
Ngành, nghề kinh doanh chính[24]: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………..
- ………………..
- ………………..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
      (Ký, ghi họ tên và đóng dấu )


Phụ lục II-7
TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
Về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:...........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ................................................................................
Sau khi rà soát thông tin đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp xác nhận (tích chọn phần kết quả phù hợp với kết quả kiểm tra của doanh nghiệp):
I.
Thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đầy đủ, chính xác

II.
Thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế có sai khác

Trường hợp này, doanh nghiệp cập nhật chính xác những thông tin sau:
Thông tin đăng ký kinh doanh
Thông tin đăng ký thuế
1. Đối với doanh nghiệp:
………………………………………
1. Đối với doanh nghiệp:
……………………………………….
2. Các chi nhánh:
………………………………………
2. Các chi nhánh:
……………………………………….
3. Các VPĐD:
………………………………………
3. Các VPĐD:
……………………………………….
Doanh nghiệp cam kết:
1. Tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
2. Thực hiện bổ sung hoặc thay đổi những thông tin về số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 47 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
3. Thực hiện bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 47 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
4. Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
5. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)Phụ lục II-8
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................................................
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): .............................    
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................
Email: ............................................. Website: .............................
3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
  STT
        Tên ngành
          Mã ngành


b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ............................
4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm
kinh doanh:
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ............ Giới tính: ........
Sinh ngày: ..... /..... /..... Dân tộc: ..................  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /..... Nơi cấp: ..........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /..... Ngày hết hạn: ..... /..... /..... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh: ......................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: .................................................................................
Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: .........................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ..................................................................

6. Thông tin đăng ký thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..
Email: …………………………………………………………………
2
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
4
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5
Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………
6
Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………
7
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
8
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
9
Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính[25]: ……………..
…………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam kết:
- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


Phụ lục II-9
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài
như sau:
1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): .............................    
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
..............................................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: ..................................................................................................
Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………cấp ngày:...../…../.........
4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): ...................................
b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ............................
5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ............ Giới tính: ........
Sinh ngày: ..... /..... /........ Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ...... /..... /........ Ngày hết hạn: .... /.... /...... Nơi cấp: ............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)Phụ lục II-10
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh: ............................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ...................................
Nội dung đăng ký thay đổi:
..............................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


Phụ lục II-11
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:...........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin như sau:
- Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện nay là: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hiện nay là: ........................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Do vậy, đề nghị Quý Phòng bổ sung, hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mà doanh nghiệp đã đăng ký.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Phụ lục II-12
TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

……., ngày……tháng……năm……
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đề nghị hiệu đính thông tin như sau:
Thông tin tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp hiện nay là: ................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Nay đề nghị hiệu đính như sau:.............................................................
........................................................................................................................    
........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:
- Thông tin yêu cầu hiệu đính phù hợp với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện đã nộp;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-………………….
-………………….
-………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                                                  CỦA DOANH NGHIỆP                                                                                  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Phụ lục II-13
TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           
……, ngày…… tháng…… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đề nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, đề nghị cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đối với những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh như sau[26]:
  STT
Tên ngành
Mã ngànhDoanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)Phụ lục II-14
TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           
……, ngày…… tháng…… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………...
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện.
Lý do đề nghị cấp lại: ...........................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………….
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


Phụ lục II-15
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/
chi nhánh/văn phòng đại diện
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
1. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh:
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho đến ngày….tháng….năm……
2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động:
Đăng ký tạm ngừng hoạt động cho đến ngày….tháng….năm…..đối với chi nhánh/văn phòng đại diện sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa) .....................
Mã số: ...................................................................................................
Lý do tạm ngừng: ..................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..
-……………………..
-……………………..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


Phụ lục II-16
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh sau:
1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ............................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ...........................................................................................................
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
          Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................
Email: .............................................. Website: .............................
3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh: ......................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: .................................................................................
Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: .........................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ..................................................................
Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ...........................................................
cấp ngày: ........... /......... /.............
Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Phụ lục II-17
TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại
do bị chia/bị hợp nhất/bị sáp nhập
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo về việc công ty chấm dứt sự tồn tại do:
(Nội dung này được ghi tương ứng với từng trường hợp)
(1) Đã bị chia thành các công ty sau:
- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................
Mã số doanh nghiệp: ............................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................
Do .................................................................cấp ngày..................................
- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................
Mã số doanh nghiệp: ............................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................
Do .................................................................cấp ngày..................................
 (2) Đã bị hợp nhất thành công ty sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp: ............................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................
Do .................................................................cấp ngày..................................
 (3) Đã bị sáp nhập vào công ty sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp: ............................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................
Do .................................................................cấp ngày..................................
Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)Phụ lục II-18
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc giải thể doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:
Quyết định giải thể số: ................. ngày ........... /......... /.......................
Lý do giải thể: .......................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………..
- …………………..
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                                                  CỦA DOANH NGHIỆP                                                                          (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)Phụ lục III-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày ……tháng …… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................. Giới tính: ….   
Sinh ngày: .... /..... /...... Dân tộc: ..................... Quốc tịch: ...................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................
Ngày cấp: ..... /..... /...... Nơi cấp: ..........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................
Ngày cấp: ..... /..... /........ Ngày hết hạn: ...... /...... /....... Nơi cấp: ........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ......................................
2. Địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
3. Ngành, nghề kinh doanh: ...............................................................
4. Vốn kinh doanh:
Tổng số (bằng số; VNĐ): ......................................................................
Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)
Phụ lục III-2
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
STT
Họ tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
Vốn góp
Thời điểm góp vốn
Chữ ký
Giá trị phần vốn góp [1] (bằng số; VNĐ)
Tỷ lệ (%)
Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn[2]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14……, ngày……tháng…..năm……
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

Phụ lục III-3
 TÊN HỘ KINH DOANH
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ............................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .......................................
Do: ................................................... Cấp ngày: ..... /...... /.....................
Địa điểm kinh doanh: ...........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:
..............................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………..
- …………………..
- …………………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH                                                                                 (Ký, ghi họ tên)Phụ lục III-4
TÊN HỘ KINH DOANH
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………
Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:……………………………………….
  Do: ........................................................... cấp ngày: ....... /........ /……..
Địa điểm kinh doanh:………………………………………………………
Điện thoại:………………………….Fax:…………………………………
Email:……………………………….Website:……………………………
Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:
Thời gian tạm ngừng: ............................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày.......... tháng ........ năm ................
Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ........ tháng ........ năm ................
Lý do tạm ngừng: ..................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH                                                                                       (Ký, ghi họ tên)


Phụ lục III-5
TÊN HỘ KINH DOANH
 

Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……., ngày …… tháng …… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ............................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .......................................
Do: ........................................................... cấp ngày: ....... /........ /.........
Địa điểm kinh doanh: ...........................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày .... /...... / .........
Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………
- …………………
- …………………
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)[1] Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.
[2] Loại tài sản góp vốn bao gồm:
-   Tiền Việt Nam
-   Ngoại tệ tự do chuyển đổi
-   Vàng
-   Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
-   Tài sản khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét